Privacy Policy

Privacy Policy

Versie 2018-1, laatste update: 14/08/2018

  1. Toelichting

Deze Privacy Policy is gebaseerd op artikel 13 van de Algemene Verordening.
Gegevensbescherming en bevat de rechten en plichten van Uitgeverij Lannoo NV ten aanzien van de externe personen waarvan zij persoonsgegevens verwerkt, in deze voornamelijk om de kwaliteit van de leerinhouden en studiematerialen aangeboden op het leerplatform eCampusLearn verder te verbeteren en een nog betere studeerervaring aan te bieden.

  1. Model

Deze Privacy Policy regelt de verwerking van jouw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: Uitgeverij Lannoo NV, met maatschappelijke zetel te Kasteelstraat 97, 8700 Tielt, in de Belgische Kruispuntbank der Ondernemingen, ingeschreven onder het nummer BE 0446.201.582 (hierna Uitgeverij Lannoo NV). 

Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe jouw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door het verstrekken van jouw persoonsgegevens op de websites www.ecampuslearn.com (of www.ecampuslearn.be) (hierna onze websites) en door het verschaffen van persoonsgegevens aan (op deze websites) vermelde emailadressen verklaar je kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en ga je er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

 

Artikel 1 – Algemeen

1.1.             Uitgeverij Lannoo NV leeft de “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie” en de ‘Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie’ en andere toepasselijke wetten en reglementen.

1.2.             Uitgeverij Lannoo NV stelt zich middels huidige Privacy Policy tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

1.3.             De verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens is Uitgeverij Lannoo NV.

 

Artikel 2 – persoonsgegevens

2.1. De persoonsgegevens die je ons (en eventuele derde partijen) meedeelt:

-        Categorie 1, zonder registratie: niet persoonlijk te identificeren informatie.

Jouw IP-adres (anoniem), het type en de versie van jouw navigatiesysteem en de laatst bezochte internetpagina, jouw bezochte webpagina’s op onze website, interacties met onze website, geo-locatie en verkeersbron etc. worden bijgehouden door Google en aan Uitgeverij Lannoo NV beschikbaar gesteld via Google Analytics. De diensten die zij aanbieden stellen Uitgeverij Lannoo NV in staat om het internetverkeer te volgen en te analyseren. Dit kan gebruikt worden om gebruikersgedrag in kaart te brengen. We verwijzen hier graag naar de privacy policy van Google Analytics omdat deze lijst niet limitatief is.

Onze website kan gebruik maken van de tool ‘Hotjar Analysis and Feedback’. Door het gebruik van Hotjar krijgen we inzicht in de manier je onze website gebruikt, jouw online gedrag op onze website en jouw eventuele feedback. Door tools voor zowel analyse als feedback te combineren, geeft Hotjar ons een algemeen beeld van wat we kunnen doen om jouw gebruikerservaring te verbeteren en onze website efficiënter te maken. Hotjar wordt niet gebruikt om persoonlijke informatie te verzamelen, en we verstrekken dergelijke informatie ook niet aan Hotjar. We gebruiken Hotjar alleen voor het vastleggen van jouw bezoekgedrag op onze website, en dit volledig anoniem. Deze informatie kan bijvoorbeeld bestaan uit het aantal muisklikken, de muisbewegingen en scrollactiviteit, maar ook uit niet-persoonlijk te identificeren informatie dit je bijvoorbeeld op onze website invoert. Informatie over de browser (type, versie, schermformaat, enz.), basisinformatie over de gebruiker (IP-adres, taal, tijdzone) en gegevens over de muisbewegingen, muisklikken en scrollactiviteit worden naar Hotjar verstuurd. Er worden geen persoonlijke gegevens verstuurd. Hotjar gebruikt een waaier een diensten die worden uitgevoerd door externe partners, zoals Google Analytics en Optimizely. Meer informatie over hoe zij jouw informatie verzamelen vind je in hun privacybeleid. (Privacybeleid Google AnalyticsPrivacybeleid Optimizely) Toetsaanslagen in wachtwoordvelden en velden die als "vertrouwelijk" zijn gemarkeerd, worden nooit opgeslagen of via het netwerk verzonden. Voor meer informatie kan je het privacybeleid van Hotjar raadplegen via https://www.hotjar.com/privacy. De Hotjar-service kan je indien gewenst uitschakelen via https://www.hotjar.com/opt-out.”

Wanneer uit de analyses op onze website zou blijken dat bepaalde onderdelen aan verbetering toe zijn, kunnen we via Google Optimize testen uitvoeren welke nieuwe weergave jouw voorkeur geniet. Google Optimize is een onderdeel van Google Analytics en verzamelt geen persoonlijke gegevens. Ook hier is het privacy beleid van Google van toepassing.

-        Categorie 2: bij het aanmaken van een account en activeren van je boek: jouw gebruikersnaam, e-mailadres en (geëncrypteerd) wachtwoord (logingegevens). Je gebruikersnaam wordt enkel gebruikt op de website om je persoonlijk aan te spreken en bij de annotaties, voor zover je deze deelt met andere gebruikers. Het is aangewezen om voor je gebruikersnaam een avatar te gebruiken indien je anoniem wenst te blijven. Bij gedeelde annotaties is enkel je gebruikersnaam zichtbaar voor andere gebruikers. Jouw e-mailadres is afgeschermd. Andere gebruikers kunnen je niet rechtstreeks contacteren.

-        Categorie 3: bij inschrijving op onze nieuwsbrief of bij het updaten van jouw e-mailprofiel: jouw e-mailadres en jouw e-mailvoorkeuren (permissies voor de verschillende nieuwsbrieven en de bijhorende interesses).

-        Categorie 4: via cookies: zie artikel 8

-        Categorie 5: de resultaten van oefeningen die je hebt uitgevoerd op het platform. Onze website maakt hiervoor gebruik van ‘Learning Analytics’, zie onder. Deze resultaten zijn niet zichtbaar voor derden tenzij ze deel uitmaken van een opdracht gegeven door je docent aan een klasgroep waaraan je deelneemt of indien je expliciet de toestemming hebt gegeven dat je docent jouw activiteit op het platform mag volgen. In beide gevallen is de docent de enige buiten jezelf, die de resultaten kan zien.

-        Categorie 6: informatie over jouw leesgedrag en gegevens over de manier waarop je het digitale boek gebruikt. Deze informatie bestaat bijvoorbeeld uit de pagina’s die je hebt bekeken en de leesduur maar ook de acties die je hebt uitgevoerd in het digitale boek zoals het gebruik van de inhoudstafel, de knoppen voor navigatie doorheen het boek, het aanklikken van links en het openen van oefenen. Onze website maakt hiervoor ook gebruik van ‘Learning Analytics’, zie onder.

 

Deze website maakt gebruik van Learning Analytics. Dit stelt ons in staat om het gebruik van het platform en je leergedrag op volledig anonieme wijze te volgen en te analyseren. We gebruiken deze dienst om het gebruikers- en leergedrag in kaart te brengen. Dit laat ons toe om de kwaliteit van de inhouden aangeboden op het platform verder te verbeteren en je een nog betere gebruiks- en studeerervaring aan te bieden. Het hoofddoel is om de efficiëntie van het onderwijs van de docent te versterken en je slaagkans als student te vergroten.

 

2.2. Uitgeverij Lannoo NV kan gegevens van jou (jouw persoonsgegevens) op verschillende manieren verzamelen:

a.       tijdens jouw registratie en activatie van je handboek, het nalaten van gegevens op en het gebruik van onze website. Voorbeelden: het aanmaken van een gebruikersaccount, het aanmaken en uitvoeren van oefeningen en opdrachten, het gebruik van een digitaal handboek, het deelnemen aan een klasgroep… De aangehaalde voorbeelden zijn niet limitatief.

b.       door gebruik van cookies (zie artikel 8);

 

2.3.             Onze websites maken ook gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen. Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie artikel 8.

Bepaalde gegevens kunnen eveneens verzameld worden zonder in cookies opgeslagen te zijn. Zij kunnen enkel gelezen worden door Uitgeverij Lannoo NV en uitsluitend gedurende en na jouw bezoek aan de website. Het gaat om:

1)     het TCP/IP adres

2)     het type en de versie van jouw navigatiesysteem

3)     de laatst bezochte internet pagina.

 

Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking

3.1. Algemene doeleinden:

Uitgeverij Lannoo NV zal jouw verzamelde persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

-       Categorie 1: het verzorgen en verbeteren van onze website en het opnemen van persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet achterhaald kunnen worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van Uitgeverij Lannoo NV om haar website en dienstverlening voortdurend te verbeteren;

-       Categorie 2: het beheer van jouw account op onze website met het oog op het gebruik door Uitgeverij Lannoo NV en haar website, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door jou werd gevraagd, en, indien aangegeven door jou, eveneens het toezenden van direct marketing, met als rechtsgrond jouw expliciete, voorafgaande toestemming;

-       Categorie 3: het jou toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties, met als rechtsgrond jouw expliciete, voorafgaande toestemming;

-       Categorie 4: we gebruiken cookies om jou te identificeren als ingelogde gebruiker om je gebruiks- en studeerervaring te optimaliseren: zo houden we jouw boeken voor je bij op je boekenplank en voorzien we dat je vlot doorheen het platform kunt navigeren. Onze cookies houden ook bij of je Javascript hebt geactiveerd in je browser en maken het mogelijk om op basis van jouw bezoek aan onze websites relevante advertenties te tonen. In artikel 8 vind je een volledig overzicht van onze cookies. We kunnen die enkel gebruiken met als rechtsgrond jouw expliciete, voorafgaande toestemming;

-       Categorie 5: jouw docent kan je resultaten op de oefeningen en opdrachten bekijken om jouw leervoortgang op te volgen en de leerinhouden beter af te stemmen op jouw noden. De docent kan die resultaten enkel gebruiken indien deze deel uitmaken van een opdracht voor een klasgroep waaraan je expliciet jouw deelname hebt bevestigd of indien je de expliciete, voorafgaande toestemming hebt gegeven dat je docent jouw activiteit op het platform mag volgen.

-       Categorie 6: we analyseren de informatie over jouw leesgedrag en de wijze waarop je het digitale boek gebruikt om te kwaliteit van de leerinhouden op het platform verder te verbeteren en je een betere studeerervaring aan te bieden. Een concreet voorbeeld is dat als we merken dat een bepaald onderdeel van het boek door veel studenten erg lang bekeken wordt en dat de resultaatcijfers op gerelateerde toetsen laag zijn er met de docent en de auteurs bekeken kan worden of er extra uitleg of voorbeelden gegeven kunnen worden zodat de leerstof duidelijker wordt. Het doel hiervan is de efficiëntie van het onderwijs van de docent te versterken en je slaagkansen als student te vergroten.

Je bent niet verplicht om jouw persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer je de verwerking weigert.

 

3.2. Direct marketing:

Jouw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden in geen geval meegedeeld aan derden of gebruikt voor doeleinden van direct marketing, tenzij Uitgeverij Lannoo NV hiervoor jouw expliciete voorafgaande toestemming heeft verkregen (“opt-in”).  

Je kan nieuwsbrieven van Uitgeverij Lannoo NV ontvangen als je je in het verleden hebt aangemeld voor onze nieuwsbrieven via onze websites, als je toestemming gaf om onze e-mailcommunicatie te ontvangen via e-mail, bij inschrijving voor een event of via wedstrijden die we organiseren op onze websites en/of beurzen, of door het plaatsen van een bestelling op een van onze websites.

Indien je reeds bent opgenomen in onze database voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan Uitgeverij Lannoo NV jouw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot Uitgeverij Lannoo NV , haar producten en/of diensten. Uitgeverij Lannoo NV kan de door jou verschafte gegevens gebruiken voor het bijwerken van door Uitgeverij Lannoo NV bewaarde documenten.

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder (promotioneel)e-mailbericht of door een mail te sturen naar feedback@ecampuslearn.com

 

3.3. Doorgifte aan derden:

Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van Uitgeverij Lannoo NV , waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien Uitgeverij Lannoo NV failliet gaat, kan dit betekenen dat jouw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden worden overgedragen die geheel of gedeeltelijk zullen instaan voor de uitvoering van de bedrijfsactiviteiten van Uitgeverij Lannoo NV.

Uitgeverij Lannoo NV zal in redelijkheid proberen om jou vooraf op de hoogte te brengen dat Uitgeverij Lannoo NV jouw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar je erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

Uitgeverij Lannoo NV zal jouw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met jouw voorafgaande, expliciete toestemming.

 

3.4. Wettelijke vereisten:

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat Uitgeverij Lannoo NV jouw persoonsgegevens door een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. Uitgeverij Lannoo NV zal in redelijkheid proberen jou vooraf hierover te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

Artikel 4 – Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de eventuele contractuele relatie tussen jou & Uitgeverij Lannoo NV . Jouw gegevens worden voor boekhoudkundige redenen minimum 7 jaar bijgehouden. De eigenaars van accounts die meer dan 7 jaar niet gebruikt werden en dus als inactief kunnen worden beschouwd, zullen gecontacteerd worden met de vraag of hun account nog moet blijven bestaan. Indien we op deze vraag binnen de 3 maanden geen antwoord ontvangen, dan wordt jouw account automatisch verwijderd. Jouw inschrijving op onze nieuwsbrieven blijft geldig tot je je daarvoor uitschrijft of maximum 3 jaar als we merken dat je geen interactie meer vertoont met e-mailcommunicatie die hoort bij onze websites of direct marketing.

Artikel 5 – Jouw rechten

5.1. Recht van toegang en inzage:

Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van jouw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Uitgeverij Lannoo NV van jouw persoonsgegevens maakt. Een groot deel van jouw gegevens kan je terugvinden als je inlogt op onze website en even gaat kijken naar ‘Mijn account’. Heb je geen account op een van onze websites maar ontvang je wel onze nieuwsbrieven? Via ‘Voorkeur Wijzigen’ onderaan onze nieuwsbrieven kan je jouw permissies en interesses terugvinden. Wil je zicht krijgen op alle informatie die we van jou verwerken? Die hebben we om veiligheidsredenen iets meer afgeschermd en kan je na het aanmaken van een account ook terugvinden onder ‘Mijn account’.

5.2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking:

Je bent vrij om jouw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Uitgeverij Lannoo NV. Daarnaast heb je steeds het recht om ons te vragen om jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Je erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn en dat je als enige verantwoordelijk bent voor de juistheid van de gegevens die je meedeelt aan Uitgeverij Lannoo NV . Je mag ons ook vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken.

5.3. Recht van verzet:

Je beschikt ook over een recht van verzet tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast heb je steeds het recht om je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoef je geen redenen op te geven. Je kan je echter niet verzetten tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de contractuele verplichtingen.

5.4. Recht van vrije gegevensoverdracht:

Je beschikt over het recht om jouw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

5.5. Recht van intrekking van de toestemming:

Voor zover de verwerking gebaseerd is op jouw voorafgaande toestemming, beschikt je over het recht om die toestemming in te trekken.

5.6. Recht op verzet tegen automatische beslissingen en profiling:

Onze website en het mailprogramma dat we gebruiken slaat interacties op t.b.v. het personaliseren en relevant maken van de inhoud van onze website en nieuwsbrieven. Je beschikt over het recht om je te verzetten tegen automatische beslissingen en profiling. Om je te verzetten tegen de personalisaties en relevante content die je ontvangt via ons mailprogramma kan je je op ieder moment uitschrijven. Om je te verzetten tegen andere vormen van profiling of automatische beslissingen kan je je rechten uitoefenen zoals beschreven in onderdeel 5.7.

5.7. Uitoefening van jouw rechten:

Je kan je rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar feedback@ecampuslearn.com, per post naar Uitgeverij Lannoo NV , Kasteelstraat 97, 8700 Tielt (België) of door gebruik te maken van het onderdeel ‘Contact’ op de website, mits bijvoeging van een kopie van jouw identiteitskaart. We doen er alles aan om jouw verzoek zo snel mogelijk te beantwoorden en zullen ten laatste binnen 30 dagen volgend op jouw verzoek schriftelijk of elektronisch antwoorden en gratis één kopie afleveren van de betrokken gegevens.

5.8. Recht om klacht in te dienen:

Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: commission@privacycommission.be. Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet. Indien je schade zou lijden als gevolg van de verwerking van jouw persoonsgegevens, kan je een vordering tot schadevergoeding instellen.

Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

6.1. Uitgeverij Lannoo NV heeft alle redelijke veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

6.2. In geen geval kan Uitgeverij Lannoo NV aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens. We willen je ook graag verwittigen dat onze website links, hyperlinks of referenties kunnen bevatten naar andere sites, die Uitgeverij Lannoo NV niet controleert en waarop deze Privacy & Cookie Policy niet van toepassing is. Deze sites worden niet altijd beheerd door Uitgeverij Lannoo NV en wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de websites waarnaar verwezen wordt en ook niet voor de aanbiedingen, producten of diensten die erop vermeld worden. We raden je dus aan om aandachtig elk privacyreglement van elke site die je bezoekt, te lezen daar deze kan verschillen van deze Privacy & Cookie Policy.

6.3. Je dient op elk moment de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot jouw login, wachtwoord en (persoonlijke) gegevens te voorkomen. Je bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de websites van jouw computer, IP-adres en van jouw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Artikel 7 – Toegang door derden

7.1.             Om jouw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot jouw persoonsgegevens aan enkele van onze werknemers.

7.2.             Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

Artikel 8 – Cookies

8.1. Wat zijn cookies?

Een “cookie” is een klein tekst- en cijferbestand dat wordt uitgezonden door de server van Uitgeverij Lannoo NV of een derde en geplaatst wordt op de harde schijf van jouw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door ons of die derde gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de website. Op die manier kunnen wij jouw voorkeuren bij het gebruik van onze website onthouden. 

8.2. Waarom gebruiken we cookies?

Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers op onze website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren. Wij maken bijvoorbeeld ook gebruik van JavaScript. In combinatie met cookies en (web)beacons kunnen we zo onder andere onthouden welke producten je bekeek, welke artikelen je las of kunnen we je eerder bekeken of gerelateerde producten en artikels tonen.

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.

8.3. Soorten cookies:

Hoewel er verschillende soorten cookies bestaan, onderscheiden qua functionaliteit, herkomst of bewaartermijn, maakt de wetgeving hoofdzakelijk een onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds.

Onze websites gebruiken uitsluitend volgende cookies:

A.     First – party en third – party cookies

First-party cookies zijn cookies die door ons geplaatst worden via een van onze websites die op dat moment bezocht wordt door de gebruiker.

Third-party cookies zijn cookies die geplaatst worden door een andere domeinnaam dan die van onze website(s) die bezocht word(t)/(en) door de gebruiker. Als een gebruiker een van onze websites bezoekt en een derde partij een cookie plaatst via die website, dan is dit een third-party cookie (b.v. cookies geplaatst door Google, Twitter en Facebook).

Voor de cookies die de derde partijen plaatsen en de data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen. We raden je aan onderstaande privacy- en cookieverklaringen regelmatig te raadplegen:

·      Facebook

·      Google / YouTube

·      LinkedIn

·      Twitter

·      Instagram

·      Pinterest

·      Eventbrite

·      Hotjar

·      Addthis

·      AddtoAny

·      Issuu

B.      Functionele en niet-functionele cookies

Functionele cookies zijn cookies die ervoor zorgen dat onze website naar behoren functioneert (b.v. cookies voor log-in of registratie, voorkeuren enz.). Functionele cookies zijn logischerwijs first-arty cookies. Niet-functionele cookies zijn cookies die geplaatst kunnen worden voor statistische, sociale, targeting en commerciële doeleinden. Zij hebben niets te maken met de louter technische ondersteuning van onze website. Niet-functionele cookies kunnen first-party of third-party cookies zijn.

Soorten niet-functionele cookies

Cookies met statistische doeleinden laten toe om na te gaan welke pagina’s van onze website je bezoekt, waar jouw computer gelokaliseerd is, enz. (bv. Cookies geplaatst door Google en Hotjar)

Cookies met sociale doeleinden maken het de gebruiker mogelijk om de inhoud van de bezochte website via sociale media rechtstreeks te delen met anderen. Deze cookies worden door de social media websites zelf geplaatst. Wanneer je op onze website een social media button aanklikt, wordt er een social media cookie geplaatst. Het social media kanaal kan jouw IP-adres herkennen wanneer je een pagina van onze website wil delen.

Cookies met targeting doeleinden laten toe dat op basis van jouw surfgedrag een profiel wordt opgebouwd zodat de vertoonde advertenties worden afgestemd op jouw interesses. Er staan advertentiecookies op onze website en wij plaatsen ook advertentiecookies op websites van derden. De informatie uit alle advertentiecookies kunnen wij met elkaar combineren om jou aan de hand van je online surf-, zoek- en koopgedrag, zo relevant mogelijke aanbiedingen kunnen doen.

Cookies met commerciële doeleinden houden bij hoeveel en welke advertenties aan een gebruiker werden getoond.

C.      Permanente en Sessie cookies

Permanente cookies: Deze cookies blijven op het apparaat van de gebruiker aanwezig voor de duur bepaald in de cookie. Ze worden geactiveerd telkens de gebruiker onze website bezoekt die deze cookie heeft geplaatst (b.v. cookies geplaatst door sociale media zoals Twitter, Facebook, Google Analytics etc). De meeste niet- functionele cookies zijn permanente cookies met een bepaalde bewaartijd die langer is dan de browsersessie.

Sessie cookies: Deze cookies laten toe de handelingen van een gebruiker te vereenvoudigen en aan elkaar te linken tijdens een browsersessie. Een browsersessie begint wanneer een gebruiker het browserscherm opent en eindigt wanneer de gebruiker het browserscherm sluit. Sessie cookies worden tijdelijk geplaatst. Zodra je jouw browser afsluit, worden alle sessie cookies verwijderd.

Functionele Cookies

Naam

Herkomst

Functie

Bewaartijd

Naam: SSESSXXXXXXXXXXX (waarbij XXXXXXXXXXX een reeks tekens is die verschillend is per gebruiker) 

Onze websites

Functie: Cookie voor opslag van de gebruikerssessie voor een ingelogde gebruiker. Deze maakt de identificatie van de gebruiker mogelijk doorheen de pagina's van onze website voor een goede gebruikerservaring.

De geldigheidsduur van dit cookie is 1 maand. We delen je informatie niet met derden.

Naam: _atuvc en _atuvs

addToAny

Functie:  De __atuvc en _atuvs cookies worden gecreëerd en gelezen door AddToAny, een social sharing dienst die wordt aangeboden door Clearspring Technologies Inc. De cookies worden gebruikt om er zeker van te zijn dat de gebruiker van onze site de correcte aantallen van gedeelde pagina’s te zien krijgt.

De geldigheidsduur van deze cookie is 1 dag. Add to Any deelt informatie met derden: Privacy Policy addToAny

Naam: uvc

AddThis

Functie: Cookie voor het delen van pagina's via sociale netwerken (addThis).

De geldigheidsduur van cookie _atuvc is 262 dagen en van _atuvs 30 minuten. AddThis deelt informatie met derden: Privacy Policy AddThis

Naam: has_js

Onze website

Functie: Cookie die bijhoudt of de gebruiker JavaScript heeft geactiveerd in de browser. 

De geldigheidsduur van dit cookie is de duur van de sessie. (Bij het sluiten van de browser wordt de cookie verwijderd) We delen je informatie niet met derden.

Naam: cookie-agreed

Onze website

Functie: Cookie die bijhoudt of de gebruiker onze cookies heeft geaccepteerd en zorgt ervoor dat de cookie pop-up niet telkens opnieuw verschijnt.

De geldigheidsduur van dit cookie is 100 dagen. We delen je informatie niet met derden.

Naam: Drupal.tableDrag.showWeight

Onze website

Functie: Cookie van Drupal (ons Content Management Systeem) die bijhoudt in welke weergave je onze website het liefste ziet. Dit cookie wordt ook gebruikt bij drag-and-drop elementen op onze site.

De geldigheidsduur van dit cookie is de duur van de sessie. (Bij het sluiten van de browser wordt de cookie verwijderd) We delen je informatie niet met derden.

Naam: Drupal_l10n_client

Onze website

Functie: Cookie van Drupal (ons Content Management Systeem) die bijhoudt in welke taal de gebruiker onze websites raadpleegt.

De geldigheidsduur van dit cookie is 1 week. We delen je informatie niet met derden.

 

Niet-functionele cookies

Naam

Herkomst

Functie

Bewaartijd

Naam: _ga, _gat en _gid 

Google Analytics

Functie: Deze cookies laten toe het gebruik en de performantie van de website te meten via Google Analytics.

De geldigheidsduur van de cookie _ga is 2 jaar, 10 minuten voor de cookie _gat en 1 dag voor de cookie _gid. Google deelt geen anonieme data met derden. Privacy Policy Google

Naam: lu, xs, s, presence, act, c_user, csm, p, fr, datr

Facebook

Functie: Deze cookies zien welk producten je bekijkt. Op die manier kunnen we je relevante advertenties tonen op facebook. Zonder deze cookies zal je geen persoonlijke aanbevelingen ontvangen.

De geldigheidsduur van dit cookie is 2 jaar. (Dit cookie wordt ook maximaal 2 jaar bewaard). Facebook deelt geen informatie met derden. Privacy Policy Facebook

Naam: guest_id, twid, muc

Twitter

Functie: Deze cookies zien welk producten je bekijkt. Op die manier kunnen we je relevante advertenties tonen op twitter. Zonder deze cookies zal je geen persoonlijke aanbevelingen ontvangen.

De geldigheidsduur van dit cookie is 2 jaar. (Dit cookie wordt ook maximaal 2 jaar bewaard). Twitter deelt geen informatie met derden. Privacy Policy Twitter

Naam: utma, utmb, utmc, utmx, utmv en utmz

Google Analytics Remarketing

Functie: Met deze cookies meten we hoe je onze website gebruikt.

Deze informatie gebruiken we om je te helpen bij jouw productkeuze of om je aanbiedingen te laten zien (via onze website, websites van derden en via onze mailings) die je mogelijk interesseren.

De geldigheidsduur van dit cookie is 2 jaar. (Dit cookie wordt ook maximaal 2 jaar bewaard). Google deelt geen anonieme data met derden. Privacy Policy Google

Naam: id, _drt_, __gads

Double Click

Met deze cookies van Google weten we welke pagina’s je bekijkt. Op die manier kunnen we je relevante advertenties tonen op onze websites of op partnersites. We weten hoe vaak je een advertentie al hebt gezien, of je er op klikt en/of je een bestelling plaatste na het zien van een advertentie.

De geldigheidsduur van dit cookie is 1,5 jaar. (Dit cookie wordt ook maximaal 1,5 jaar bewaard). Google deelt anonieme data met derden. Privacy Policy Google. Je kan je hier afmelden voor de doubleclick-cookies of via de afmeldingspagina van het Network Advertising Initiative.

Naam: hjClosedSurveyInvites, _hjDonePolls, _hjMinimizedPolls, _hjDoneTestersWidgets, _hjMinimizedTestersWidgets, _hjDoneSurveys, _hjIncludedInSample, _hjShownFeedbackMessage

 

Hotjar

 

 

Met deze cookies worden interacties met Hotjar functionaliteiten die we op onze website plaatsen bijgehouden. Alle Hotjar cookies en hun functie in detail: cookie policy Hotjar

 

De geldigheidsduur van dit cookie is 1 jaar. (Dit cookie wordt ook maximaal 1 jaar bewaard). Hotjar deelt anonieme data met derden. Privacy Policy Hotjar

8.4. Jouw toestemming:

Bij je eerste bezoek aan onze website vragen we je om onze verschillende soorten cookies te aanvaarden. Je kan op twee manieren onze cookies accepteren: klikken op de knop ‘Accepteer’ of gewoon verder surfen op onze website.Je blokkeert cookies door de browserinstelling te activeren die toelaat om het plaatsen van cookies te weigeren. Wanneer je echter je browserinstellingen gebruikt om die cookies te blokkeren, is het mogelijk dat je geen toegang hebt tot (bepaalde delen van) onze website. Lees deze cookie policy aandachtig voor meer informatie. Indien je je toestemming wil intrekken, moet je je cookies verwijderen d.m.v. je browserinstellingen. Voor verdere informatie over het verwijderen of blokkeren van cookies kan je volgende website bezoeken:  http://www.aboutcookies.org.

Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vindt u hier: http://www.youronlinechoices.eu/

8.5 Je browserinstellingen veranderen

Wij wijzen je er graag op dat webbrowsers je toelaten om je cookie instellingen te wijzigen. Deze instellingen zijn meestal terug te vinden in het menu ‘Opties’ of ‘Voorkeuren’ van je webbrowser. Om deze instellingen beter te begrijpen, kunnen de volgende links nuttig zijn. Zoniet dien je de ‘Help’ functie in je webbrowser te consulteren voor meer details.

•     Cookie instellingen in Internet Explorer
•     Cookie instellingen FireFox 

•   Cookie instellingen Chrome 
•     Cookie instellingen Safari

8.6 Cookies verwijderen

Microsoft Edge:

Klik op het Menu icoon (icoon met 3 puntjes) rechtsbovenaan. Klik vervolgens op ‘Instellingen’ en daarna op ‘Kies wat u wilt wissen’ onder browsergegevens. Daar kunt u de gewenste opties aanvinken en op wissen klikken. (Vink in elk geval Cookies en opgeslagen websitegegevens aan.)

Chrome:

Klik op het icoontje met 3 puntjes rechts boven. Klik op ‘Instellingen’ > ‘Geavanceerd’ > ‘Privacy en beveiliging’ > ‘Browsegegevens’ wissen. Zorg in ieder geval dat ‘Cookies en andere site- en plug-ingegevens verwijderen’ aangevinkt staat. Je kunt ook bij ‘Periode’ aangeven hoe oud de Cookies moeten zijn. Kies hier ‘Altijd'.

Firefox:

Klik op het icoontje met 3 lijntjes rechts bovenaan. Ga naar ‘Voorkeuren’ > ‘Privacy & Beveiliging’. Klik op ‘Uw recente geschiedenis wissen’. Onder ‘Details’ kun je aangeven wat je precies wilt wissen. Vink in ieder geval ‘Cookies’ aan. Je kunt ook bij ‘Te wissen tijdsperiode’ aangeven hoe oud de Cookies moeten zijn. Kies hier voor 'Alles'.

Safari:

Klik links bovenin de menubalk op ‘Safari’ > ‘Voorkeuren’. Kies bovenin het venster het tabblad ‘Privacy’. Klik vervolgens op ‘Beheer websitegegevens’ en kies voor ‘Verwijder alles’.

Internet Explorer:

Klik op het icoontje van een tandwieltje rechts bovenaan. Ga naar het menu ‘Beveiliging’ > ‘browsegeschiedenis verwijderen’. Nu kun je aangeven wat je precies wilt wissen. Vink in ieder geval ‘Cookies en website data’ aan. Klik onderaan het venster op ‘Verwijderen’.

9. Toepasselijk recht en bevoegdheidsbeding

Deze Privacy & Cookie Policy wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil. De Nederlandstalige rechtbanken van Brussel zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van deze Privacy & Cookie Policy.

10. Aanvaarding

Door onze website te bezoeken, bij het aanmaken van een account, je inschrijving op onze nieuwsbrief, aanvaard je alle bepalingen van deze Privacy & Cookie Policy en stem je ermee in dat Uitgeverij Lannoo NV jouw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming met deze Privacy & Cookie Policy. Deze policy kan steeds gewijzigd worden, het is dan ook aangeraden om regelmatig na te gaan of er wijzigingen zijn gebeurd.

Mocht je verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens, neem gerust contact met ons op, hetzij per e-mail naar feedback@ecampuslearn.com, per post naar Uitgeverij Lannoo NV , Kasteelstraat 97, 8700 Tielt (België), of door gebruik te maken van het onderdeel “Contact” op de website.