Algemene voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

 

Algemeen. Deze website www.ecampuslearn.com (de Website) is eigendom van Uitgeverij Lannoo. De toegang tot of het gebruik van deze Website is ondergeschikt aan de onderstaande gebruiksvoorwaarden. Door uw toegang tot en uw gebruik van de Website, aanvaardt u zonder enig voorbehoud deze gebruiksvoorwaarden en verbindt u er zich toe deze na te leven.
Het gebruik van de Website is voor eigen rekening en risico.

 

Inhoud. Alle gegevens op deze Website hebben uitsluitend informatieve of educatieve doeleinden. Uitgeverij Lannoo garandeert niet dat de inhoud van deze Website volledig correct en betrouwbaar is, dat de Website te allen tijde en op iedere locatie beschikbaar is, dat defecten en fouten met betrekking tot de Website direct worden verholpen en dat de Website vrij is van virussen en andere schadelijke bestanddelen.

Uitgeverij Lannoo kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade, inclusief directe, indirecte of incidentele schade, die voortvloeit uit het betreden of gebruiken van deze Website, uit de onmogelijkheid om de Website te gebruiken of die verband houdt met (fouten of weglatingen in) de inhoud van de al dan niet door derden aangeboden informatie op deze Website. Uitgeverij Lannoo verwerpt alle aansprakelijkheid voor de inhoud of de aard van de websites van derden die met deze Website zijn verbonden.

Uitgeverij Lannoo behoudt zich ten allen tijde het recht voor de inhoud van de Website te wijzigen. Het is een gebruiker van de Website niet toegestaan om de informatie die zich op de Website bevindt, te wijzigen, vervangen, aan te passen of daar iets aan toe te voegen.

 

Intellectuele Eigendomsrechten. De volledige inhoud van deze Website, met inbegrip van alle materialen op de Website, zoals teksten, afbeeldingen, fotomaterialen, illustraties en andere grafische materialen, namen en logo’s, is beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Met betrekking tot haar intellectuele eigendomsrechten behoudt Uitgeverij Lannoo zich alle rechten voor.

Zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Uitgeverij Lannoo is het strikt verboden de inhoud te kopiëren, behalve voor niet-commercieel individueel gebruik; ook nadien mag de inhoud niet worden gekopieerd, gereproduceerd of op enige andere wijze worden herverdeeld. Behoudens andersluidende bovenstaande bepaling is het verboden software, informatie, tekst of documenten op deze Website of eender welk deel daarvan in elektronische of gedrukte vorm te kopiëren, laten zien, downloaden, verdelen, wijzigen, reproduceren, opnieuw publiceren of doorzenden, alsook om afgeleid werk te creëren op basis van de afbeeldingen, tekst of documenten op de Website. Elke kopie van dit document of een deel daarvan, na verkrijging van bovenvermelde uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Uitgeverij Lannoo, moet dit bericht inzake intellectuele eigendomsrechten en alle andere kennisgevingen inzake eigendom vermelden.

Behoudens andersluidende vermelding zijn alle productnamen handelsmerken van Uitgeverij Lannoo of van haar dochterondernemingen of aanverwante bedrijven. Het gebruik van deze handelsmerken is uitdrukkelijk verboden en kan een inbreuk vormen op de wetgeving betreffende auteursrecht of handelsmerken.

Niets op de Website leidt tot de toekenning van enig recht of licentie met betrekking tot de genoemde intellectuele eigendomsrechten. Voor meer informatie over het gebruik van de Website, kan u zich richten tot feedback@ecampuslearn.com

Elke inbreuk op deze intellectuele rechten kan aanleiding geven tot burgerlijke en strafrechtelijke vervolging.

 

Bijdragen aan de Website. Op sommige plaatsen op de Website kunnen gebruikers zelf een vrijwillige bijdrage leveren aan de Website (bv. gedeelde annotaties door studenten en docenten of contentverrijking door een docent of student in een gepersonaliseerde kopie van een handboek). Uitgeverij Lannoo is niet verantwoordelijk voor enige informatie, beweringen, meningen en vertoningen die geuit worden in deze bijdragen, die in eigen naam en op eigen verantwoordelijkheid op de Website worden geplaatst. Uitgeverij Lannoo behoudt zich ten allen tijde het recht voor de door gebruikers aangeboden informatie te wijzigen of te verwijderen, bijvoorbeeld indien deze in strijd is met de wet, de goede zeden, de openbare orde of de overeengekomen voorwaarden.

Ten aanzien van een bijdrage geldt dat de auteur ervan de algemene normen en waarden van het maatschappelijk verkeer (onder meer met betrekking tot discriminatie en racisme) en de wettelijke regels steeds in acht neemt. Er zal geen misbruik gemaakt worden van de Website. De auteur van een bijdrage garandeert over alle rechten op de bijdrage(n) te beschikken en vrijwaart Uitgeverij Lannoo voor mogelijke aanspraken van derden in dat verband. Alle rechten ten aanzien van de bijdrage worden door de auteur overgedragen aan Uitgeverij Lannoo en worden derhalve eigendom van Uitgeverij Lannoo, die de bijdragen onbeperkt kan gebruiken en exploiteren.
 

Schade. Door deze Website te betreden, gaat u ermee akkoord Uitgeverij Lannoo te vergoeden voor alle schade die voortvloeit uit eender welke inbreuk die u begaat op deze gebruiksvoorwaarden.
 

Aansprakelijkheid. Uitgeverij Lannoo is niet aansprakelijk voor het frauduleuze gebruik van de Website en wijzen alle aansprakelijkheid met betrekking tot enige inbraak in zijn informaticasystemen en de aantasting van informatie die daaruit zou kunnen voortvloeien, af. Uitgeverij Lannoo zet echter alle nuttige middelen in ter voorkoming van een dergelijke inbraak.
Uitgeverij Lannoo kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-uitvoering van een overeenkomst die werd gesloten via de Website, in geval van uitputting van de voorraad of de onbeschikbaarheid van het product en in geval van overmacht.
 

Toepasbaar recht. Deze gebruiksvoorwaarden en het gebruik van deze Website worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Elk geschil dat uit deze gebruiksvoorwaarden voortvloeit of daarmee in verband staat, wordt voor de hoven en rechtbanken van Brussel gebracht.
 

Varia. Indien een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of niet afdwingbaar is, dan wordt deze bepaling geacht niet te bestaan en doet ze geen afbreuk aan de geldigheid en afdwingbaarheid van alle overige bepalingen.

Uitgeverij Lannoo behoudt zich ten alle tijde het recht voor elke gebruiker eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot de Website geheel of gedeeltelijk te ontzeggen, meer bepaald in geval van een duidelijke schending van de onderhavige voorwaarden door de gebruiker.

Uitgeverij Lannoo behoudt zich ten allen tijde het recht voor de gebruiksvoorwaarden bij te werken.